Algemene leveringen-en betalingsvoorwaarden

Handelsregister dossiernummer 09051259 te Arnhem

Artikel: Onderwerp: Artikel: Onderwerp:
1 Begrippen 2 Algemeen
3 Aanbiedingen 4 Overeenkomst
5 Intellectuele eigendomsrechten 6 Prijzen
7 Annulering 8 Levering
9 Transport/Risico 10 Overmacht
11 Aansprakelijkheid 12 Reclames
13 Garantie 14 Eigendomsvoorbehoud
15 Betaling 16 Rente en kosten
17 Toepasselijk recht 18 Geschillen

 

Artikel 1: BEGRIPPEN

1-1. In deze algemene leveringen-en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder Soft Solutions een ieder die rechtmatig Soft Solutions vertegenwoordigt. Soft Solutions wordt in deze voorwaarden verder aangeduid in alle objectvormen van ons en wij.
1-2. Onder 'de wederpartij' wordt in deze voorwaarden verstaan: Iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, door of vanwege ons producten worden geleverd en / of diensten worden verricht en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
1-3. Onder de programmatuur wordt verstaan: Computerprogramma's op dragers en de bijbehorende documentatie, waarvoor wij aan de wederpartij een gebruiksrecht hebben verleend.
1-4. Onder documentatie wordt verstaan: De aan de wederpartij geleverde informatie, op welk medium dan ook, waarin de werking en het gebruik van programmatuur worden omschreven.
1-5. Onder licentie wordt verstaan: Het recht van rechtmatige medewerker van de wederpartij de betreffende programmatuur conform de bepalingen van deze voorwaarden te gebruiken.
1-6. Onder dragers wordt verstaan: Materialen waarop de programmatuur is vastgelegd.

Terug naar boven

 

Artikel 2: ALGEMEEN

2-1 Al onze aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden bepaald vanuit de onderhavige voorwaarden, ongeacht de plaats waar deze tot stand zijn gekomen danwel ten uitvoer dienen te worden gebracht. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons te worden overeengekomen.
2-2 De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voorzover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.
2-3 Deze leveringsvoorwaarden gelden voor onbepaalde tijd, vanaf de datum van levering van producten en/of het verstrekken van informatie; tenzij anders is overeengekomen.

Terug naar boven

 

Artikel 3: AANBIEDINGEN

3-1 Alhoewel wij de nodige zorgvuldigheid zullen betrachten bij het formuleren van aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen ons en de wederpartij kunnen (gaan) duiden, kan de wederpartij hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
3-2 Indien een aanbieding, offerte of andere overeenkomst vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden op straffe van 1000,-- Euro per dag per overtreding.
3-3 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
3-4 Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren. Voorts aanvaarden wij in principe geen orders met een factuurwaarde tot € 50,-- en wordt bij orders tot € 400,-- netto orderwaarde door ons voor behandelingskosten € 15,-- in rekening gebracht.

Terug naar boven

 

Artikel 4: OVEREENKOMST

4-1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dán tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
4-2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Hogere kosten dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de wederpartij extra in rekening gebracht. Veranderingen geven geen aanleiding tot het in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.
4-3 Aanvullende afspraken of wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd wordt overschreden.
4-4 Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 8 dagen.
4-5 Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
4-6 Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
4-7 Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
4-8 Overeenkomsten met een looptijd worden jaarlijks automatisch verlengd. Opzegging van een overeenkomst door de wederpartij dient schriftelijk te gebeuren, minimaal 3 maanden voor de einddatum. In geval van onduidelijkheid is de datum van de poststempel bindend.
4-9 Indien de wederpartij haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de overeenkomst door ons niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt zijn wij gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de wederpartij daartoe door ons in gebreke is gesteld, de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd ons recht om van de wederpartij vergoeding van geleden verlies en/of gederfde inkomsten te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de wederpartij veroorzaakte verhindering in de nakoming door ons voortduurt, door de wederpartij van ons geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl wij gerechtigd zijn van de wederpartij vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikel omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de wederpartij.
4-10 Indien wij aan de wederpartij licentie verlenen tot gebruik van programmatuur, verkopen wij aan de wederpartij de dragers waarop de programmatuur is vastgelegd. Recht op gebruik van deze programmatuur is niet exclusief en niet overdraagbaar aan derden. Het gebruiksrecht is gebonden aan het aantal computers waarvoor licentie is verleend. De programmatuur mag uitsluitend in de bedrijfsruimten van de wederpartij worden gebruikt. De wederpartij is niet gerechtigd wijzigingen of aanpassingen in de programmatuur aan te brengen of eventuele technische maatregelen ter bescherming van de programmatuur te verwijderen. Het is de wederpartij niet toegestaan de programmatuur te kopiëren, te verkopen, te verhuren, uit te lenen, te vervreemden en/of om niet of tegen betaling aan derden ter beschikking te stellen, tenzij zulks op grond van dwingende rechterlijke regels is toegestaan. Voor elke overtreding is de gebruiker verplicht, zonder nadere in gebreke stelling, onmiddellijk aan ons een bedrag te voldoen van € 15.000,- onverminderd het recht tot schadevergoeding.

Terug naar boven

 

Artikel 5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

5-1 De programmatuur waarvoor wij aan de wederpartij een gebruiksrecht hebben verleend en/of dat aan de wederpartij ter beschikking is gesteld, blijft te allen tijde ons eigendom. Onder eigendom wordt mede begrepen auteursrechten, octrooirechten, andere intellectuele en/of industriële eigendomsrechten en/of aanverwante rechten. Wij vrijwaren de wederpartij voor aanspraken van derden terzake van (eventuele) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot know-how, ongeoorloofde mededinging e.d. daaronder begrepen.
5-2 tekstmateriaal, ontwerpen, modellen en/of originele gegevensdragers, zoals drukwerkoriginelen, positief en negatieffilms, foto's, alsmede moederregistraties (data, video en audio) en demo programmatuur blijven te allen tijde ons eigendom.
5-3 Wij verplichten ons alle vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Omtrent bewaring en gebruik van zaken die ons door of vanwege de wederpartij zijn toevertrouwd, zullen wij dezelfde zorg aanwenden als bij onze eigen bezittingen.
5-4 Onverminderd het in dit artikel en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt de wederpartij het risico voor bedoelde zaken. Indien de wederpartij bedoeld risico gedekt wil zien, dient de wederpartij dit voor eigen rekening te verzekeren.
5-5 Bij beschadiging of tenietgaan van de aan de wederpartij beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in dit artikel, wordt deze schade in rekening gebracht, onverminderd het recht verdere kosten en interesten te vorderen.

Terug naar boven

 

Artikel 6: PRIJZEN

6-1 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats, exclusief B.T.W., exclusief de kosten van verpakkingen, en vervoer naar de wederpartij, vermeld in Nederlandse valuta.
6-2 Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.
6-3 Ook indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging optreedt in onze kosten, tengevolge van enigerlei voorziening in een collectieve arbeidsovereenkomst, wet, besluit of beschikking van (semi)overheidswege (buitenlandse overheden daaronder begrepen) van dwingend rechterlijk karakter, dan wel indien buiten onze invloedssfeer zodanige kostprijsverhogende omstandigheden optreden dat van ons in redelijkheid niet langer kan worden gevergd dat de overeengekomen prijs wordt gehanteerd, verklaart de wederpartij zich reeds nu voor alsdan akkoord met een wijziging van die prijs, die door ons aan de wederpartij middels de aanduiding van objectieve maatstaven nader zal worden medegedeeld.

Terug naar boven

 

Artikel 7: ANNULERING

7-1 Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (excl. B.T.W.) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst / inkomsten.

Terug naar boven

 

Artikel 8: LEVERING

8-1 Vanaf het moment van feitelijke levering is het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis / bedrijf van de wederpartij.
8-2 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter transport gereed staat.
8-3 De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 8 dagen, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
8-4 Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
8-5 Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.
8-6 Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, noch verkrijgt de wederpartij daardoor het recht de order te annuleren, dan wel de ontvangst of de betaling van de goederen te weigeren.
8-7 De door ons (eventueel) vermelde levertijd kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding, ontbinding of enige andere actie jegens gebruiker, behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van onze zijde.
8-8 Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

Terug naar boven

 

Artikel 9: TRANSPORT/RISICO

9-1 De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.
9-2 Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
9-3 Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen en/of Europallets een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer wij een dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

Terug naar boven

 

Artikel 10: OVERMACHT

10-1 Onder 'overmacht" wordt ten deze verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
10-2 Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
10-3 Is naar ons oordeel de overmachtssituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
10-4 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
10-5 De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Terug naar boven

 

Artikel 11: AANSPRAKELIJKHEID

11-1 Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de Wet geregeld is.
11-2 Ongeacht artikel 11-1 zal onze aansprakelijkheid het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.
11-3 Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
11-4 In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
11-5 Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de wederpartij, zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstelling en/of fabricagefouten dan wel door enigerlei andere oorzaak.

Terug naar boven

 

Artikel 12: RECLAMES

12-1 Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 8 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
12-2 Reclames over facturen dienen eveneens binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk te worden ingediend.
12-3 Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
12-4 Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
12-5 Slechts indien en voorzover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
12-6 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.

Terug naar boven

 

Artikel 13: GARANTIE

13-1 Goederen ten aanzien waarvan binnen de garantietermijn wegens fabricage- of materiaalfouten een beroep op garantie wordt gedaan, moeten met een duidelijke omschrijving van de klacht onmiddellijk franco aan ons worden toegezonden.
13-2 Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt door ons niet langer garantie verleent, dan deze derde leverancier aan ons verleent.
13-3 De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.
13-4 De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden werkzaamheden of wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.
13-5 Vervangen wij ter voldoening aan onze garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen ons eigendom.
13-6 Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan zijn wij niet gehouden tot garantie, zolang die situatie voortduurt.

Terug naar boven

 

Artikel 14: EIGENDOMSVOORBEHOUD

14-1 Geleverde goederen blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
14-2 Goederen, geen programmatuur zijnde, kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
14-3 Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien bezitloos pandrecht - door het ontstaan der vordering - op al die goederen waarin de door ons geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. De door wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.

Terug naar boven

 

Artikel 15: BETALING

15-1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant bij aflevering te geschieden zonder enige korting, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank-of girorekening op de dag van aflevering.
15-2 Gedurende de tijd dat een vordering open staat zullen wij op het betreffende product geen service verlenen.
15-3 Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
15-4 Ingeval de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd, komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt, nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf. hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.

Terug naar boven

 

Artikel 16: RENTE EN KOSTEN

16-1 Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een vergoeding verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente, verhoogd met 2 (twee) procent over het nog openstaande bedrag.
16-2 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

Terug naar boven

 

Artikel 17: TOEPASSELIJK RECHT

17-1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Terug naar boven

 

Artikel 18: GESCHILLEN

18-1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Terug naar boven

© Copyright 2000 - 2006 Soft Solutions, alle rechten voorbehouden.